Администрация

Таня  Дапкова   -      Завеждащ  административно - техническа  служба   

Стела Александрова   -  Главен счетоводител 

Мариана Гюлеметова  -     Оператор , компютърна  подготовка