Заповеди и наредби

 

Наредба № 10 от 2017 г.  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала  

Наредба за изменение на наредба  № 10 от 2017 г. 

Наредба    № 4 от 2017г.  за нормиране  и заплащане на труда 

Наредба за изменение  на наредба   № 4 от 2017 г.

Наредба  № 9 от 19.08.2016 г.  за институциите  в системата  на  предучилищното и училищното образование 

Наредба за изменение на наредба № 9  от 19.08.2016 г 

Наредба   № 10  от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 

Изменение на наредба  № 10 от  01.09.2016 г. 

Наредба № 13 от 29.09.2016 г. за граждаското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

Наредба за изменение на наредба   № 13 от 29.09.2016 г. 

Наредба   № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното  образование   

Наредба за изменение на наредба   № 5  от  03.9.2016 г. 

Наредба  № 8 от 11.08.2016 г.  за информацията и документите за системата на предучилищното и  училищното  образование  

Наредба за изменение на  наредба      №  8 от 11.08.2016 г. 

Наредба за изменение на  наредба      №  8 от 11.08.2016 г.

Наредба за приобщаващото образование  от 2017 г. 

Наредба за  финансирането на институциите в системата на предучилишното и училищното образование от  2017 г

Наредба    № 11 от 11.09.2016 г.  за оценяване на резултатите от обучението на  учениците